Ouderraad en medezeggenschap

Meedenken en meedoen? Ja graag!

We werken intensief samen met de ouders. En daar zijn we blij mee. We hebben allemaal hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Maar ouders bekijken de situatie, een plan of een voorstel op een heel andere manier dan een directielid of een leerkracht. Ouders die met ons meedenken en meedoen, zien we graag komen. Bijvoorbeeld in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Ouderraad

Aan de Mgr. Hanssen is een oudervereniging, met een bestuur, verbonden. Het voornaamste doel van de ouderraad is een goede samenwerking tussen ouders en school. De oudervereniging int contributie en steunt met dit geld de school financieel bij het organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan Kerstmis, Pasen en Sinterklaas, de jaarlijkse familiedag etc.

Doelstellingen, vergaderdata en bijdrage

De ouderraad van de Mgr. Hanssen heeft de volgende doelstellingen:
  • het optimaliseren van de relatie tussen alle betrokken partijen
  • de belangenbehartiging van de leerlingen, de ouders of verzorgers
  • het geven van voorlichting
Vergaderdata
De ouderraad komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad vraagt een financiŽle bijdrage van € 15,- per schooljaar aan de ouders/verzorgers. Voor de leerlingen die vanaf 1 januari starten, bedraagt de financiŽle bijdrage € 7,50.

Meer weten over de ouderraad?
Zie de schoolgids of neem contact op met de voorzitter, Rachel Rouschop. (rachelrouschop@gmail.com)

Ouderraad 2023-2024

Bestuur:
Voorzitter: Rachel Rouschop
Secretaris: Dieuwerke Ronken
Penningmeester: Corry Kravanja en Rachel Rouschop

Leden:
Nadine van Meegen (namens de ouders)
Anouck van Castenmiller (namens de ouders). Zij sluit aan bij de vergaderingen namens Roermond
Paul Goossens (namens de directie)

Deelraad Medezeggenschap (MR)

In de deelraad van de Mgr. Hanssen zijn ouders en medewerkers in principe in gelijke aantallen vertegenwoordigd. Verkiezingen voor de deelraad MR van de Mgr. Hanssen vinden plaats aan het begin van elk nieuw schooljaar. De deelraad MR vergadert vier tot acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ouders en medewerkers hebben tijdens deze vergaderingen ook spreekrecht, maar gťťn stemrecht. De insteek is om zoveel mogelijk op de locatie zelf te beslissen. Het mag duidelijk zijn dat verschillende onderwerpen, zoals wettelijke veranderingen, die vanuit een externe omgeving komen, vervolgens een uitwerking krijgen binnen de overkoepelende MR van Vitus Zuid, waarvan Mgr. Hanssen onderdeel is.

Werkzaamheden en vergaderdata

  • Onderwerpen die betrekking hebben op uitsluitend de Mgr. Hanssen, denk aan: het schoolplan, het schooljaarplan, de schoolgids, het formatieplan, de organisatie van de school, de taakverdeling en voorzieningen voor de leerlingen.
  • De relaties van de school met externe partijen en de positie van de school binnen deze samenwerkingsverbanden.
  • Daarnaast kan de deelraad MR altijd, gevraagd of ongevraagd, advies geven of vragen stellen met betrekking tot diverse onderwerpen.

Reglementen en Verkiezingen


Deelraad Medezeggenschap 2023-2024

Namens de ouders:
Will Smeets
Bianca Hanbeukers
Loes Aelmans
Vacature 1

Namens de medewerkers:
Marloes Godderij (voorzitter, leerkracht)
Lynda Pelzer (secretaris en waarnemend voorzitter, leerkracht)
Janine Smeets (leerkracht)
Michelle Souren (leerkracht)

Namens de directie:
Paul Goossens

Vergaderdata deelraad
Maandag 18 september 2023 19.00 uur Maandag 11 december 2023 19.00 uur Maandag 11 maart 2024 19.00 uur Maandag 13 mei 2024 19.00 uur Maandag 17 juni 2024 19.00 uur Maandag 9 september 2024 19.00 uur Maandag 2 december 2024 19.00 uur

De notulen zijn op te vragen via de directie.

Overkoepelende Medezeggenschapsraad (MR) Vitus Zuid

Vitus Zuid heeft een MR (medezeggenschapsraad). Deze behartigt alleenrecht over overkoepelende onderwerpen op stichting niveau. Alle andere zaken worden behartigd door de deelraad vanuit de insteek dat zoveel als mogelijk op het niveau van de onderwijseenheid (school) besloten wordt. De MR vergadert drie ŗ vier keer per jaar. Ook deze vergaderingen zijn openbaar. Bezoekers hebben spreekrecht, maar geen stemrecht.

Vergaderdata

De vergaderdata van de overkoepelende MR vindt u op de website www.vituszuid.nl/medezeggenschapsraad

Overkoepelende MR 2023/2024

Afgevaardigde ouders:
Will Smeets

Afgevaardigde medewerkers:
Lynda Pelzer (leerkracht)